Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek

speeltafelWanneer u overweegt uw kind of leerling aan te melden, kunt u contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
Voor ouders geldt dat u samen met uw kind welkom bent om een kijkje te komen nemen in de praktijk, waarbij er gelegenheid is om in het kort de hulpvragen van uw kind te bespreken. Meestal blijkt al snel of uw kind binnen de praktijk geholpen kan worden of dat er doorverwijzing nodig is.
Voor scholen geldt dat er een afspraak gemaakt kan worden voor een gesprek op locatie. Ook dit gesprek is vrijblijvend.

 

 

Aanmelding

Wanneer u besluit om uw kind aan te melden kunt u dit kenbaar maken per telefoon, per e-mail of desgewenst na afloop van het kennismakingsgesprek. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek.

 

Intakegesprek

Het intakegesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Behalve de formele inschrijving zal ook informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. We bespreken uitgebreid hoe de ontwikkeling tot nu toe is verlopen en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Soms is het handig wanneer u, indien beschikbaar, aanvullende gegevens meebrengt van school of van andere instanties, in de vorm van onderzoeks- of observatieverslagen. Tijdens de intakefase zal er, uitsluitend met uw toestemming, contact opgenomen worden met de school van uw kind. Als de school ermee instemt, kan er een afspraak worden gemaakt voor een observatie in de groep.

 

Onderzoek en begeleidingsplan

In de eerste weken bestaat de begeleiding uit observaties en onderzoek naar wat uw kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling, thuis, in de groep en in de (school)omgeving. We richten ons op uw kind in zijn totaliteit, niet alleen op een deelaspect. Soms zijn er al diverse onderzoeken gedaan en is er alleen een kortdurend aanvullend onderzoek nodig. Dan is het belangrijk om te weten welke hulp uw kind al heeft gehad en wat wellicht goed werkte. Vragenlijsten voor ouders en leerkrachten kunnen in deze onderzoeksfase behulpzaam zijn. Behalve in de praktijk observeren we uw kind meestal ook op school in de groep, bijvoorbeeld tijdens het spelen of een kringactiviteit. Aansluitend is overleg wenselijk met de betreffende leerkracht en eventueel de remedial teacher/interne begeleider om de hulp aan uw kind zo goed mogelijk af te stemmen.
Wanneer alle informatie is verzameld, kunnen we door middel van een analyse de hulpvragen van uw kind formuleren en de doelen vaststellen voor het begeleidingsplan. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen.
Het begeleidingsplan omvat alle gegevens en afspraken die nodig zijn en geldt voor een periode van 10-15 weken, afhankelijk van de hulpvraag van uw kind.

 

Begeleiding

spelmateriaalDe sessies vinden in principe één keer per week plaats in de praktijk. Soms kan het wenselijk zijn om uw kind enkele keren op school in de groep te begeleiden. Tijdens het begeleidingstraject wordt veel aandacht besteed aan de transfer van de praktijk naar de school- en thuissituatie. Het spreekt voor zich dat uw kind de nieuw verworven vaardigheden daar leert toepassen.

Door middel van een zelfgemaakt portfolio krijgt uw kind inzicht in zijn eigen ontwikkelingsproces. Het werken aan en het praten over de inhoud van dit portfolio is een vast onderdeel van de sessies. De activiteiten en werkvormen zijn vanzelfsprekend afgestemd op het doel van de begeleiding. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de interesse van uw kind en/of het actuele thema in de groep. Het materiaal in de ‘speelkamer’ is voor het kind herkenbaar. Net als in de groep wordt er gebruik gemaakt van o.a. klei, verf, zand, water enz. De praktijk beschikt over een grote hoeveelheid spel- en oefenmaterialen die we inzetten bij de begeleiding van leer-, gedrags- en ontwikkelingsmoeilijkheden.
Soms mogen er speelvriendjes meekomen, bijvoorbeeld om het samenspelen of de verbale communicatie te stimuleren. Tijdens de sessies wordt voortdurend geobserveerd en letten we vooral op wat al goed gaat.

 

Evaluatie

Tijdens de begeleidingsperiode houden we u op de hoogte van de activiteiten en de vorderingen. Er is voldoende gelegenheid voor overleg of een tussenevaluatie. Het traject sluiten we af met een eind-evaluatiegesprek. Desgewenst kan er ook een eindgesprek op school plaatsvinden, zodat ook de leerkracht en remedial teacher/interne begeleider erbij betrokken worden.
Aan de hand van een eindverslag bespreken we hoe het ontwikkelingsproces is verlopen en overleggen we met elkaar of de begeleiding kan worden stopgezet of dat er vervolgstappen nodig zijn.