Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek

speeltafelWanneer u overweegt uw kind of leerling aan te melden, kunt u contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
Voor ouders geldt dat u samen met uw kind welkom bent om een kijkje te komen nemen in de praktijk, waarbij u in de gelegenheid bent om vragen te stellen. In een gesprek van maximaal een half uur ontvangt u aanvullende informatie over de praktijk en zullen we in het kort de hulpvragen van uw kind bespreken. Meestal blijkt al snel of uw kind binnen de praktijk geholpen kan worden of dat er doorverwijzing nodig is.
Voor scholen geldt dat er een afspraak gemaakt kan worden voor een gesprek op locatie. Ook dit gesprek is vrijblijvend.

 

 

Aanmelding

Wanneer u besluit om uw kind aan te melden kunt u dit kenbaar maken per telefoon, per e-mail of desgewenst na afloop van het kennismakingsgesprek. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek.

 

Intakegesprek

Het intakegesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Behalve de formele inschrijving zal ook informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. Daarbij is het handig wanneer u, indien voorhanden, aanvullende gegevens meebrengt van school of van andere instanties, in de vorm van onderzoeks- of observatieverslagen. Tijdens de intakefase zal er, uitsluitend met uw toestemming, contact opgenomen worden met de school van uw kind. Als de school ermee instemt, kan er een afspraak worden gemaakt voor een observatie in de groep.

 

Onderzoek en begeleidingsplan

In de onderzoeksfase willen we onderzoeken wat uw kind nodig heeft, thuis, in de groep en in de schoolomgeving. Soms zijn er al diverse onderzoeken gedaan en is er slechts een kortdurend aanvullend onderzoek nodig. Dan is het belangrijk om te weten welke hulp uw kind al heeft gehad en wat wellicht goed werkte. Vragenlijsten voor ouders en leerkrachten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast zijn er enkele observaties nodig. Deze vinden plaats in de praktijk en indien mogelijk ook in de groep van uw kind, bijvoorbeeld tijdens het spelen of een kringactiviteit. Aansluitend is overleg wenselijk met de betreffende leerkracht en eventueel de remedial teacher/interne begeleider om de hulp aan uw kind zo goed mogelijk af te stemmen met alle betrokkenen.
Wanneer alle informatie is verzameld, kunnen we door middel van een analyse uiteindelijk de hulpvragen van uw kind formuleren en de doelen vaststellen voor het begeleidingsplan. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen.
Het begeleidingsplan omvat alle gegevens en afspraken die nodig zijn voor het begeleidingstraject en geldt voor een periode van 12-15 weken, afhankelijk van de hulpvraag van uw kind.
U ontvangt een verslag van het onderzoek. Wanneer u akkoord gaat, kan gestart worden met de begeleiding.

 

Begeleiding

spelmateriaalDe begeleiding vindt in principe één keer per week plaats in de praktijk. Om een goede transfer naar school te bevorderen kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om aan het eind van het traject uw kind in de groep nog enkele keren te begeleiden.
Bij de begeleiding is vooral het ontwikkelingsproces belangrijk. Een zelfgemaakt portfolio kan uw kind helpen om inzicht te krijgen in zijn eigen ontwikkelingsproces. Het werken aan en het praten over de inhoud van dit portfolio is een vast onderdeel van een begeleidingssessie. Tijdens de begeleiding houden we zoveel mogelijk rekening met de interesse van uw kind en/of het actuele thema in de groep. Het materiaal in de ‘speelkamer’ is voor het kind herkenbaar. Net als in de groep wordt ook in de praktijk gebruik gemaakt van klei, verf, zand, water enz. Verder zijn er veel soorten, voor een groot deel bekende spelmaterialen, die voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet.
Soms mogen er speelvriendjes meekomen, bijvoorbeeld om het samenspelen of de communicatie te stimuleren. Tijdens de begeleidingsuren wordt voortdurend geobserveerd en letten we vooral op wat al goed gaat. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de werkvormen, zoals bijvoorbeeld de verteltafel, de dialoog, constructiespel, (senso)motorisch spel, rollenspel, muziek en bewegen, gezelschapsspel enz. De activiteiten zijn uiteraard gericht op de doelstellingen van het begeleidingsplan. Soms wordt er een video-opname gemaakt van uw kind, die vervolgens samen met u wordt besproken.
Eventueel zal aan het einde van de begeleidingsperiode nogmaals een observatie in de groep plaatsvinden, in overleg met u en de leerkracht van uw kind.

 

Evaluatie

Tijdens de begeleidingsperiode wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor overleg of een tussenevaluatie.
Aan het einde van een begeleidingsperiode zal met u een eind-evaluatiegesprek worden gepland. Desgewenst kan dit gesprek op school plaatsvinden, zodat ook de leerkracht en remedial teacher/interne begeleider erbij betrokken worden.
Aan de hand van een eindverslag dat u van tevoren ontvangt, zal worden besproken welke doelen al zijn behaald en hoe het ontwikkelingsproces is verlopen. Vervolgens overleggen we met elkaar of de remediale hulp kan worden stopgezet of dat het nodig is om de begeleiding te continueren. In het laatste geval wordt het begeleidingsplan aangepast met nieuwe doelstellingen. Wanneer u akkoord gaat, wordt de begeleiding vervolgd.