Overzicht tarieven en werkzaamheden

De Praktijk voor het Jonge Kind hanteert een uurtarief van € 60,00. Dit is overeenkomstig de richtlijnen van de beroepsvereniging LBRT.

Het uurtarief is geldig tot 1 augustus 2020.

Werkzaamheden        Tarief

Telefonisch spreekuur (di t/m vrij van 8.30-9.00 uur)

Gratis

Kennismakingsgesprek (30 min.) Vrijblijvend en gratis

Intakegesprek en eventueel bestuderen van reeds aanwezige dossiers (1½ uur)

(maakt deel uit van onderzoek)

€ 90,00

Observatie in de groep en overleg met leerkracht/IB/RT (60 min.) inclusief verslag

€ 60,00

 

Uitwerken anamnese- en onderzoeksgegevens

Opstellen begeleidingsplan

Extra overleg met betrokkenen

€ 180,00
Schriftelijk verslag aanvullend onderzoek (indien van toepassing) € 30,00

Begeleiding en observatie (60 min.)

incl. voorbereiding, verslaglegging, oudercontact

verbruiksmaterialen

(Orthopedagogisch- en /of didactisch onderzoek vindt plaats tijdens de begeleidingsuren)

€ 60,00

 

Tussenevaluatie (mondeling, 30 min.) € 30,00

Extra overleg op school met leerkracht/IB/RT (30 min./60 min.)

€ 30,00 / € 60,00

Eindevaluatie (mondeling, 60 min.)

Eindevaluatie (mondeling, 60 min.) inclusief schriftelijk onderzoeks- en eindverslag

€ 60,00

€ 180,00

Losstaand  individueel onderzoek naar leerpotentieel (5x 45 min.) periode eind groep 2, incl. verslag, voor- en nagesprek (max.30 min.) € 300,00
   

 

Vergoeding

Over het algemeen wordt remediale begeleiding niet vergoed. In enkele gevallen wil de gemeente of de belastingdienst de kosten voor een klein deel vergoeden. U kunt vanuit uw persoonlijke situatie onderzoeken wat mogelijk is. Het advies is om voor informatie contact op te nemen met de desbetreffende instanties.
De Praktijk voor het Jonge Kind houdt rekening met het feit dat vergoeding meestal niet mogelijk is en hanteert om deze reden een gunstig uurtarief.

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht gegaan. Dit houdt ondermeer in, dat kinderen die al een zgn. 'rugzakje' hebben, nog verder gebruik kunnen maken van het leerling-gebonden budget. Vanaf deze datum kunnen geen nieuwe aanvragen voor een leerling-gebonden financiering meer ingediend worden. De financiering van deze en alle andere budgets verloopt voortaan via het Samenwerkingsverband waar de school van uw kind bij aangesloten is. Via het Samenwerkingsverband kunnen scholen in principe externe zorg inkopen wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning of expertise. U kunt de leerkracht, interne begeleider of directie desgewenst om informatie vragen. Begeleiding kan eventueel vergoed worden vanuit het LGB of PGB.

Soms is het mogelijk om uw kind in opdracht van de school te begeleiden, zowel extern in de Praktijk voor het Jonge Kind als op locatie. In een speciaal samenwerkingscontract voor scholen worden de voorwaarden daarvan vastgelegd.

Meer informatie is te vinden op:

www.belastingdienst.nl/bijzondereaftrek

www.regelhulp.nl

www.passendonderwijs.nl

 

Voorwaarden

  • De afgesproken begeleidingsuren zijn bindend. Afmeldingen dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Wanneer uw kind plotseling ziek is geworden op de afgesproken dag kunt u dit voor 9.00 uur aan mij doorgeven. Zo mogelijk kan naar een vervangende begeleidingstijd worden gezocht. Niet-nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
  • Facturen ontvangt u aan het einde van iedere maand. U wordt vriendelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. Voor een eventuele tweede herinneringsnota wordt € 5,00 in rekening gebracht i.v.m. extra administratiekosten.
  • Indien u om een bepaalde reden de begeleiding van uw kind wilt stopzetten, dient u dit minimaal 1 week van tevoren schriftelijk of per mail kenbaar te maken.