Privacyverklaring

1. Inhoudsopgave

 1. Contactgegevens
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 5. Geautomatiseerde besluitvorming
 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

1. Contactgegevens

Praktijk voor het Jonge Kind, gevestigd aan Boveneind Zuidzijde 13, 3405AM Benschop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.praktijkjongekind.nl
Boveneind Zuidzijde 13, 3405AM Benschop
Telefoon: 06 17 99 46 62
KvK nummer: 30276661

A. van Roest is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor het Jonge Kind. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor het Jonge Kind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheid
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een intake- of voortgangsgesprek, intakeformulier, vragenlijsten, telefonisch of per e-mail.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor het Jonge Kind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

3.1 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en eventuele overige gezinsleden, uitsluitend met toestemming van betrokkenen.

3.2 Gegevens van onderwijsprofessionals (leerkrachten, docenten, IB'er, AB'er, e.d.) in het kader van overleg/samenwerking, uitsluitend met toestemming van betrokkenen.

3.3 Gegevens van collega hulpverleners (huisarts, psycholoog, logopediste e.d.) in het kader van overleg/samenwerking, uitsluitend met toestemming van betrokkenen.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor het Jonge Kind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bereiken per e-mail of telefonisch ten behoeve van onze dienstverlening
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Praktijk voor het Jonge Kind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 

Wij doen dit op basis van:

 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor het Jonge Kind neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor het Jonge Kind) tussen zit.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard vanaf het tijdstip waarop het begeleidingstraject is afgerond.

Praktijk voor het Jonge Kind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De dossiers worden vernietigd nadat de bewaartermijn is verstreken.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Voor- en achternaam
Adres
Woonplaats
Naam en adres school
Bankrekeningnummer

Max. 7 jaar

T.b.v. boekhoudkundige/belastingtechnische verplichting

Overige persoonsgegevens dossier

Onderzoeksgegevens/verslagen, testen, aantekeningen, beeldmateriaal t.b.v. porfolio's, gespreksverslagen, intakeformulieren, overeenkomsten, e.d.

Minimaal 5 jaar en uiterlijk t/m de brugklas VO

T.b.v. het hervatten van een onderbroken traject of een vervolgtraject

Digitale en schriftelijke communicatie

E-mail en schriftelijke correspondentie

Minimaal 5 jaar en uiterlijk t/m de brugklas VO

T.b.v. het hervatten van een onderbroken traject of een vervolgtraject

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor het Jonge Kind gaat vertrouwelijk om met al uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn bovendien beroepshalve verplicht tot geheimhouding. Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden met uw toestemming en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het delen van persoonsgegevens maken wij gebruik van toestemmingsformulieren voor diverse betrokkenen.

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor het Jonge Kind gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor het Jonge Kind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor het Jonge Kind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor het Jonge Kind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Maatregelen zijn o.a.: SSL certificaten website, encryptie, papieren dossiers in afgesloten dossierkast, digitale persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk met beveiligd wachtwoord, clean desk policy.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .